Anunt foarte important !

BIROUL NOTARIAL „NOTARIATUL PUBLIC OLTENIŢA”, cu sediul în Municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr. 2, jud. Călăraşi, aduce la cunoştinţa cetăţenilor din localităţile: Olteniţa, Budeşti, Frumuşani, Şoldanu, Curcani, Chirnogi, Ulmeni, Mânăstirea, Chiselet, Crivăţ, Spanţov, Luica, Vasilaţi, Gălbinaşi, Plătăreşti, Fundeni, Radovanu, Mitreni, Sohatu, Nana, Căscioarele, următoarele prevederi ale Codului Fiscal:

· Sunt scutite de la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate succesiunile dezbătute în termen de 2 ani de la data decesului, urmând a se achita doar cheltuielile notariale (onorariu + TVA), conform articolului 77 indice 1 alineatul 3 din Codul Fiscal

· Se pot face reduceri la plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate, conform articolului 77, indice 1 alineatul 4 din Codul Fiscal, în cazul contractelor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, având ca obiect bunuri imobile

· Se pot autentifica, fără documentaţie cadastrală, contractele de partaj voluntar având ca obiect terenuri intravilane, cu sau fără construcţii, sau terenuri extravilane, în baza certificatelor de sarcini eliberate de Biroul de Cadastre şi Publicitate Imobiliară Olteniţa, cu condiţia ca suprafeţele de teren intravilan sau extravilan să nu se dezmembreze

De asemenea, vă informăm că în mod greşit s-a creat un curent de opinie în rândul cetăţenilor, conform căruia succesiunile şi vânzările soluţionate pe cale judecătorească ar fi scutite de plata impozitului pe transferul dreptului de proprietate.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin Hotărâre Judecătorească, în temeiul articolului 77 indice 1, alineatul 6 din Codul Fiscal, impozitul pe transferul dreptului de proprietate se va calcula şi se va încasa de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii, în baza cărora cetăţenii vor achita la organele fiscale competente, pentru dreptul transmis pe cale judecătorească, impozitul pe transferul dreptului de proprietate.

Pentru cei interesaţi, dorim să vă aducem la cunoştinţă actele necesare pentru diferite operaţiuni notariale, astfel:

Acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale:

· Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notariale (Anexa nr. 24), eliberată în temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, de secretarul primăriei pe raza căreia a avut ultimul domiciliu defunctul;

· Certificatul de deces;

· Actele de stare civilă ale moştenitorilor (certificate de naştere, căsătorie, sentinţe de divorţ);

· Actele de proprietate pentru bunurile proprietatea defunctului şi anume: teren intravilan şi casa de locuit, teren extravilan, apartament, certificat de acţionar, etc.;

· Certificat de atestare fiscală pentru bunurile imobile;

· Adeverinţă de la Registrul Agricol (primărie) pentru terenurile agricole;

· Alte acte (testamente, procuri, declaraţii – dacă este cazul)

· Copii buletin de identitate sau carte de identitate (moştenitori)

Actele arătate mai sus se pot depune la Biroul Notarial de către unul dintre moştenitori urmând ca după înregistrarea dosarului succesoral să se dea termen pentru când vor trebui să se prezinte toţi moştenitorii împreună cu doi martori

Acte necesare pentru vânzarea apartamentelor:

· Acte de proprietate

· Certificat fiscal necesar pentru vânzare eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe al Primăriei

· Adeverinţă eliberată de RAGCL Olteniţa

· Adeverinţă eliberată de Serviciul Public de Apă şi Canal -SC ECOAQUA SA Călăraşi – Sucursala Olteniţa

· Adeverinţă eliberată de SC TERMOURBAN SRL

· Adeverinţă eliberată de SC ECOSAL SA

· Adeverinţă eliberată de Asociaţia de Locatari sau Asociaţia de Proprietari, acolo unde sunt înfiinţate aceste asociaţii

· Adeverinţă (ultima factură) de la Renel privind achitarea contravalorii consumului de energie electrică

· Documentaţie cadastrală privind apartamentul ce se vinde

· Încheierea de intabulare

· Copii după buletin de identitate sau carte de identitate (vânzător şi cumpărător)

NOTA* În cazul în care una din părţile contractante (vânzător sau cumpărător) este persoana juridică, se vor aduce certificatul de înregistrare al acesteia şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (obţinut în cursul lunii în care se încheie actul)

Acte necesare pentru vânzarea terenurilor intravilane (cu sau fără construcţii):

· Acte de proprietate (original + 2 copii)

· Certificat de atestare fiscală + adeverinţă Registrul Agricol de la primărie şi organele fiscale ale localităţii în raza căreia se află terenul

· Adeverinţă (ultima factură) de la Renel privind achitarea contravalorii consumului de energie electrică

· Documentaţie cadastrală, efectuată de persoane autorizate

· Încheierea de intabulare

· Alte acte (Antecontracte de vânzare-cumpărare, procuri, etc.)

· Copii după buletin de identitate sau carte de identitate

NOTA* – În cazul în care una din părţile contractante (vânzător sau cumpărător) este persoana juridică, se vor aduce certificatul de înregistrare al acesteia şi certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (obţinut în cursul lunii în care se încheie actul)

Acte necesare pentru vânzarea terenurilor extravilane:

· Acte de proprietate (original + 2 copii)

· Certificat de atestare fiscală + adeverinţă Registrul Agricol de la primărie şi organele fiscale ale localităţii în raza căreia se află terenul

· Documentaţie cadastrală, efectuată de persoane autorizate

· Încheierea de intabulare

· Alte acte (Antecontracte de vânzare-cumpărare, procuri, etc.)

· Copii buletin de identitate sau carte de identitate (vânzător şi cumpărător)

NOTA* – În cazul în care una din părţile contractante (vânzător sau cumpărător) este persoana juridică, se vor aduce certificatul de înregistrare al acesteia şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (obţinut în cursul lunii în care se încheie actul)

Acte necesare pentru partajarea terenurilor intravilane şi extravilane, cu sau fără construcţii:

· Act de proprietate (original + 2 copii)

· Certificat de atestare fiscală + adeverinţă Registrul Agricol de la primărie şi organele fiscale ale localităţii în raza căreia se află terenul

· Certificat de urbanism în cazul în care se face dezmembrarea terenurilor intravilane;

· Documentaţia cadastrală, efectuată de persoane autorizate, care să conţină propunerile de lotizare;

· Încheierea de intabulare

· Copii buletin de identitate sau carte de identitate (părţi)

NOTA* – În cazul în care una din părţile contractante (vânzător sau cumpărător) este persoana juridică, se vor aduce certificatul de înregistrare al acesteia şi certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului (obţinut în cursul lunii în care se încheie actul)

Menţiune!

Contractele de vânzare cumpărare pentru bunurile arătate mai sus se pot autentifica la Biroul Notarial „Notariatul Public Olteniţa”, în termen de 2 zile de la obţinerea extrasului de Carte Funciară.

În scopul obţinerii extrasului de Carte Funciară, pentru vânzarea apartamentelor terenurilor intravilane cu sau fără construcţii terenurilor extravilane sau pentru partaj, unul dintre proprietari trebuie să se prezinte la Biroul Notarial cu actele arătate mai sus, în vederea întocmirii cererii de eliberare a extrasului de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olteniţa, urmând ca în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii să se autentifice unul din contractele arătate mai sus.

Notariatul Public Olteniţa anunţă deschiderea unui biroul notarial-sediu secundar, în localitatea Mânăstirea. Biroul notarial va intra în funcţiune începând cu 2 martie 2009, în fiecare zi de luni a săptămânii, între orele 8,30-17,00