VIDEO * Societăţile Transdanube şi Evergreen Estates solicită la Olteniţa planurile urbanistice zonale pentru două investiţii

Societatea Transdanube Logistics a solicitat Consiliului Local Olteniţa aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Unitate de producţie pentru prelucrarea fierului vechi” iar Societatea Evergreen Estates solicită Planului Urbanistic Zonal “Producere Energie Electrică prin Construire Parc Fotovoltaic”.

Ambele planuri urbanistice au avizul arhitectului şef dar şi avizele de oportunitate. În primul caz, societatea Transdanube deţine contract de superficie pentru suprafaţa de 60.553 mp, situată în Şoseaua Portului 45-46, proprietatea Evergreen Estates. În cel de-al doilea caz privind PUZ de producere a energiei electrice prin construirea unui parc fotovoltaic, investiţia se va realiza pe terenul în suprafaţă de 47.686 mp în Şoseaua Portului nr. 45-46, teren situat în extravilanul şi intravilanul municipiului Olteniţa.

Eliberarea celor două PUZ-uri s-a solicitat conform celor două certificate de urbanism emise în scopul autorizaţiilor de construire. Printr-un plan urbanistic zonal se stabilesc reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

În cazul PUZ “Unitate de producţie pentru prelucrarea fierului vechi”, alimentarea cu apă a viitoarelor construcţii se va face prin extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă a incintei. Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la reţeaua Enel Distribuţie Dobrogea din zonă, conform unei documentaţii tehnice care va fi elaborată la solicitarea beneficiarului, la fazele următoare de proiectare.

Pentru PUZ “Producere Energie Electrică prin Construire Parc Fotovoltaic”, procesele tehnologice desfăşurate pe amplasament nu necesită alimentarea cu apă industrială. Energia electrică va fi asigurată prin racordare la reţeaua electrică aeriană de medie tensiune (20kV) în baza avizului de racordare emis de Enel. Alimentarea cu energie electrică va asigura funcţionarea echipamentelor. Energia electrică produsă din surse neconvenţionale (energie solară) va fi introdusă în reţeaua naţională de transport energie electrică în baza unei documentaţii tehnice de specialitate, întocmită de specialişti atestaţi în domeniu şi însuşită de organismele interesate.

Departamentul de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, a avizat favorabil documentaţia privind avizele arhitectului şef privind cele două PUZ-uri.

Andrei Luncan - arhitect

Andrei Luncan – arhitect

În şedinţa unde s-au prezentat Hotărârile privind aprobarea celor două Planuri Urbanistice Zonale, a fost prezent arhitectul Andrei Luncan, cel care coordonează Planul Urbanistic General.

Laura Suzeanu