In Spitalul din Oltenita, locurile de munca scoase la concurs sunt atribuite rudelor conducerii?

Ca Romania e corupta, o stim cu totii, ca la spitalul din Oltenita se angajeaza pe pile si doar cei apropiati conducerii primariei prind loc, ei bine, doar banuim. Ieri, pe reteua de socializare „facebook” , am sesizat distribuirea unui link ce face trimitere pe posturi.gov.ro ( portalul posturilor vacante in administratia publica din Romania) . Odata accesat, am aflat ca Spitalul Municipal Oltenita organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale de executie, temporar vacante, astfel:

 1. asistent medical – Sectia de Pediatrie;
 2. asistent medical – Sectia Obstetrica Ginecologie;
 3. ingrijitoare curatenie – Camera de Garda Adulti.

Toate bune, pana in momentul in care se observa data publicarii anuntului, 4 iunie si, mai cu seama, termenul limita de depunere al dosarelor, 18 iunie.  Tind sa cred ca ca s-a incercat evitarea promovarii concursurilor din motive de „cumetrie”. Foarte probabil, anuntul a fost gasit si publicat de cineva care incearca a nustiu cata oara sa obtina un loc acolo, lovindi-se de fiecare data de nepotisme . In masura in care ni se va permite, vom fi prezenti la „evaluari” …sa vadem si noi pe ce criterii se angajeaza in spitalul din Oltenita.

spital9a

Spitalul Municipal Olteniţa, Judeţul Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

 1. asistent medical – Secţia de Pediatrie;
 2. asistent medical – Secţia Obstetrică Ginecologie;
 3. îngrijitoare curăţenie – Camera de Gardă Adulţi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical:
  • şcoală postliceală sanitară;
  • aptitudini pentru operare PC.
 • îngrijitoare curăţenie:
  • şcoală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2015, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 iunie 2015, ora 10.00 – probă scrisă;
 • 25 iunie 2015, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Olteniţa, str. Argeşului nr. 134, Judeţul Călăraşi, telefon: 0242/515.931.